کارگاه آموزشی تعمیم پروژه ترسیب کربن

اما این بار، اولین مورد است که پروژه ای مدعی است دست آوردهای قابل ارائه ای به همراه داشته است و در اولین گام آن را به استان های دیگر تعمیم می دهد. در جلسه یادشده آقای دکتر مورالی معاون نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد در تهران ضمن تقدیر و تشکر از سازمان جنگلها و دولت ایران به واسطه اجرای پروژه موفق ترسیب کربن از قابل ارائه بودن این پروژه به عنوان پروژه ای موفق در سطح جهان سخن به میان آورد. 

قابل ذکر است که در قالب پنجمین گزارش کشوری مقابله با بیابان زایی ج.ا.ایران این پروژه به عنوان یک Best Practice به کنوانسیون یاد شده معرفی گردید. 

گزارش رسانه ای این کارگاه را از روی این لینک می توانید بخوانید.

/ 0 نظر / 5 بازدید