نقش بازار در کاهش فقر - موسسه بین المللی توسعه محیط زیست

در یکی از پست ها، در مورد رابطه فقر و تخریب سرزمین مطلبی نوشتم. اما همیشه فقر به منزله این نیست که فقرا دارای منابع ضعیف هستند یا به عبارتی دچار فقر منابع هستند. اما برای رهایی از تله فقر باید کاری نمود تا درآمد بهره برداران افزایش یابد که می شود از طریق افزایش بهره وری یا افزایش درآمد ناشی از محصول تولیدی اقدام نمود. موسسه بین المللی توسعه محیط زیست به این مقوله توجه نموده و یک سری سمینار در خصوص کارآیی بازار و  کارآمد نمودن بازار به نفع خرده مالکان و بهره برداران خرد برگزار کرده  است.

سری سمینارهای محرک عبارتند از:

محرک شماره 1: آژانس تولیدی و دستور کار برای ایجاد بازارهایی که برای فقرا کارآیی داشته باشند.

محرک شماره 2: توسعه بر اساس حقوق در مقابل توسعه بازار محور: یک دو گانگی معیوب

محرک شماره 3: ایجاد بازارهایی که برای فقرا کار می کنند- خرسندی ها و ناخرسندی ها

محرک شماره 4: ایجاد بازارها به نحوی که به نفع خرده مالکان کار کند یا کارگران مزد بگیر

محرک شماره 5: کسب و کار و تجارت به نفع فقرا، توسعه و توانمند سازی خرده مالکان

روز 22 ژوئن 2011 هم سمیناری با عنوان " بازار و کشاورزان خرده پا" در بروکسل برگزار شد که اهداف و سخنران آن عبارت بودند از:

It aimed to address the following questions:

• Can business models ever be successfully adapted to be ‘inclusive’ of small-scale producers?
• Do fair trade, CSR and inclusive business approaches empower small-scale producers, or are corporations benefiting at the expense of smallholders?
• What role do farmer autonomy, voice and participation play in shaping or resisting these pro-poor business approaches?
• How are relationships between NGOs and business changing as socially responsible business approaches grow in both number and influence, and with what implications for smallholder empowerment?
• Does scaling-up and mainstreaming shift the focus of attention away from producer empowerment or livelihood security towards issues of price, cost and quality?

Speakers

• Sanjeev Asthana, National Skills Foundation for India and former president and chief executive at Reliance Retail
• Chris Bacon, Santa Clara University; co-author of Confronting the Coffee Crisis: Fair Trade, Sustainable Livelihoods and Ecosystems in Mexico and Central America
• Richard Howitt, MEP and European Parliament spokesperson on corporate social responsibility
• Alberto Monterroso, Comercializadora Aj Ticonel, Guatemala
• Merling Preza, president of Coordinator of Fairtrade Small Producers in Latin America and the Caribbean (CLAC) 
• Sophi Tranchell, Divine Chocolate (tbc)

 

This provocation seminar was hosted by our partners: Vredeseilanden and United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

Registration and contact

For further information on the event and registration, please contact Annelies Houpline at
annelies.houpline@vredeseilanden.be.

Provocations series
Initiated by the IIED/Hivos Knowledge Programme, Small Producer Agency in the Globalised Market, the ‘provocations’ series challenge conventional wisdom on how to include smallholders in markets and bring fresh perspectives to the discussion on what works and why.

http://www.iied.org/sustainable-markets/key-issues/market-governance/provocation-series-pro-poor-business-development-an

/ 0 نظر / 14 بازدید