کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی - اردیبهشت 92

2- بیوتکنولوژی منابع (Resource Biotechnology)
• کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی پایدار
• بهره برداری پایدار از منابع شیلاتی
• تنوع زیستی و امنیت غذایی
• تاثیر گیاهان تراریخته بر محیط زیست و ارائه راهکارها به منظور رفع اثرات سوء آنها
• تشخیص بیماریها و آفات

3- بیوتکنولوژی و پالایش زیستی
• تکنولوژی ممبرنها
• جلبک و فتوبیوتکنولوژی (Algae and photobiotechnology)
• بهینه سازی فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب
• بیوکاتالیزورهای زیست محیطی
• بیوکاتالیزورها و حذف زیستی آنزیمی
• پالایش زیستی و تجزیه زیستی (Bioremediation and Biodegradation)
• کاربرد بیوتکنولوژی در حذف آلودگیهای آب، خاک و هوا
• روشهای نوین امحاء انواع پسماندها
• روشهای نوین حذف ریزگردها با تکیه بر روشهای زیستی
• حذف آلاینده های خروجی خودروها و دودکش صنایع
• حذف آلاینده های مختلف آب، پساب و خاک به روش نوین (اعم از آلاینده های نفتی،کود،سموم،فلزات سنگین و سایر موارد)
• کاربرد بیوتکنولوژی در مدیریت پسماندهای شهری،صنعتی،کشاورزی وبیمارستانی

4- پایش آلاینده ها و بیوتکنولوژی
• اندازه گیری شاخصهای آلودگی با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی
• نشانگرهای مولکولی و تنوع زیستی
• مهندسی ژنتیک و تکنولوژی تولید محصولات نوترکیب در حذف آلودگیها
• بیوتکنولوژی و شناسایی گونه های گیاهی و جانوری
• روشهای نوین تشخیص و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست (آب،پساب،خاک وهوا) به روش زیستی

5- ایمنی زیستی
• ایمنی زیستی و مخاطرات فناوری زیستی
• ضوابط و مقررات ایمنی زیستی

6- بیوتکنولوژی و صنایع پاک
• بیوتکنولوژی و فناوریهای پاک (Biotechnology and Clean Technology)
• پالایشگاههای زیستی (Biorefineries)
• سوختهای زیستی (Biofuels)
• بیوانرژی (Bioenergy)
• فناوریهای میکروبی و بیوشیمی
• ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

7- تاثیر بیوتکنولوژی در تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی
• روش تشخیص سریع بیماریهای حیات وحش
• حفاظت و نگهداری از گونه های در حال انقراض
• حفاظت از تنوع زیستی
• کنترل گونه های مهاجم غیر بومی

برگزار کنندگان: سازمان حفاظت محیط زیست

دانشگاه محیط زیست
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 15 اسفند 1391
تاریخ برگزاری همایش: 1 و 2 اردیبهشت 1392

سایت همایش: uoe.cnf.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 32803027-026
آدرس دبیرخانه: کرج -میدان استاندارد -دانشگاه محیط زیست
محل برگزاری: تهران- سالن کنفرانس های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
ایمیل: hamayesh@uoe.ir

/ 0 نظر / 8 بازدید