برآورد هزینه جهانی بیابان زایی، تخریب سرزمین، خشکسالی

 

27 ژوئن 2011 مصادف با 6 تیرماه 1390 دبیرخانه کنوانسیون مقابله با بیابان زایی و تقلیل اثرات خشکسالی یک مقاله سیاست گذاری با عنوان " اقتصاد بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی: گامی در جهت ارزیابی جامع در مقیاس جهانی" منتشر نمود.

این مقاله رو موسسه تحقیقات سیاست های غذایی (IFPRI) با حمایت گروه مشورتی تحقیقات کشاورزی بین المللی (CGIAR) و مرکز تحقیقات توسعه آلمان (ZEF) تهیه نموده. تو این گزارش اطلاعات سطح خرد موجود در زمینه بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی موجود با هم تلفیق و هزینه نهایی آن در سطج جهانی اعلام می شه. این مقاله بخشی از ابتکار عمل چند جانبه برای ارزیابی هزینه های اقتصادی - اجتماعی بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی و ارزش افزوده مدیریت بهتر سرزمینه.

برای برآورد جهانی چنین موضوعی در این مقاله توصیه شده که جنبه های عمده عوامل پیچیده بیوفیزیکی، اقتصادی – اجتماعی را مد نظر قرار داده و از نتایج مطالعات مختلف انجام شده در مقیاس جهانی مانند اقتصاد اکوسیستم ها و تنوع زیستی  (TEEB) و کمیته بین المللی تغییر اقلیم   (IPCC)استفاده شه.

این مقاله در 197 صفحه تهیه شده است. برای دسترسی به این گزارش باید به تارنمای کنوانسیون بیابان زدایی مراجعه کنین.

http://www.unccd.int/knowledge/docs/EDLDD%20zef_dp_150.pdf

/ 0 نظر / 5 بازدید