ارزش تنوع زیستی- اتحادیه حفظ طبیعت

برآورد ارزش تنوع زیستی از مهم ترین اموری است که در بسیاری از نقاط جهان مغفول مانده و هنوز هم کارشناسان محیط زیست دست به دامن اقتصاد دان ها هستند تا آن ها برایشان این محاسبات را انجام دهند.  

در گزارشی که توسط اتحادیه جهانی حفظ طبیعت در مورد ارزش تنوع زیستی منتشر شده به منافع تنوع زستی و مقایسه آن با ارزش بخش معدن اشاره شده است. گزارش فوق در 49 صفحه و شش فصل تهیه شده است.

Exploring ecosystem valuation to move towards net positive impact on biodiversity in the mining sector

This study examines the costs of conservation and the value of benefits associated with biodiversity around the QIT Madagascar Minerals (QMM) project area, with a focus on the Tsitongambarika (TGK) forest complex. The aim is to quantify and value changes in ecosystem services resulting from interventions that deviate from 'business as usual' in TGK, i.e. projected continued deforestation and ecosystem degradation, in favour of some form of forest conservation.

> Download PDF Exploring ecosystem valuation to move towards net positive impact on biodiversity in the mining sector  

/ 0 نظر / 11 بازدید