تلفیق اقتصاد در مدیریت منابع و محیط زیست - IUCN

تلفیق اقتصاد در مدیریت منابع و محیط زیست: تجاربی از اقیانوسیه نام گزارشی از اتحادیه حهانی جفاظت از طبیعت (IUCN) است که در 13 فصل و 144 صفحه تهیه و منتشر شده است.

Integrating economics into resource and environmental management : some recent experiences in the Pacific

In 2009, IUCN-Oceania Regional Office in partnership with SOPAC and SPC established the Pacific Resource and Environmental Economics Network (PREEN). The PREEN was established in response to a need by the small but growing group of practitioners in the Pacific for a professional body to share information and access peer support to conduct natural resource and/or environmental economics in the region. Contained in this document is a subset of papers presented at the Inaugural PREEN Workshop.

> Download PDF Integrating economics into resource and environmental management

/ 1 نظر / 5 بازدید