تسهیلات حکمرانی آب Water Governance Facility

برنامه عمران ملل متحد ابتکار عملی با نام " تسهیلات حکمرانی آب" راه اندازی نموده است که این ابتکار بخشی از اقدامات موسسه بین المللی آب استکهلم می باشد. ابتکار فوق با مشارکت برنامه عمران ملل متحد UNDP و اژانس توسعه بین المللی سوئد SIDA افتتاح و راه اندازی شده است. بناست این ابتکار مکانیزمی برای انجام بخشی از برنامه حکمرانی آب UNDP باشد.

هدف این راه اندازی ابتکار کمک به کشورهای در حال توسعه برای ارتقاء وضعیت حکمرانی آب و کاهش فقر از طریق حمایت های سیاسی و خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف مانند: مدیریت جامع آب، آب های بین المللی، عرضه و بهداشت آب، سازگاری با تغییر اقلیم، همکاری های جنوب - جنوب، تبادل تجارب، ظرفیت سازی و برابری جنسیتی می باشد.

برای عضویت و کسب اطلاعات بیش تر به این آدرس مراجعه نمائید:http://www.watergovernance.org/

/ 0 نظر / 10 بازدید