برقراری ارتباط بین کشاورزان خرده پا و بازارهای امروزین

از قدیم بر این ترتیب بوده که کشاورز باید با هزار ریسک و مخاطره تولید می کرده و با قیمتی نازل محصول تولیدی خود را یا پیش فروش کرده بوده و یا اگر پیش فروش نکرده بوده، قدرت چانه زنی نداشته و واسطه هایی بوده اند برای قیمت گذاری و خرید محصول در مزرعه و یا به عبارتی بنگاه تولیدی. چندی است تاکید شده است که باید ارتباطی بین تولید کننده و بازار برقرار شود تا درآمد بیش تری نصیب تولید کننده گردد. موسسه بین المللی توسعه محیط زیست گزارش کوتاهی در این خصوص تهیه کرده است که برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.

Linking smallholders to modern markets
Abbi Buxton

This paper showcases an IIED project on new business models for sustainable trading relationships. It presents results and lessons learnt from work linking small-scale farmers to modern retail markets.

Find out more and download

/ 0 نظر / 4 بازدید