تراژدی مصرف بیرویه کودهای نیتروژنه

حتما در جریان انتقاداتی که به مصرف بی رویه کودهای شیمیایی می شود قرار دارید. اگر چه زمانی ناآگاهانه و با هدف افزایش تولید رو به سوی مصرف کود های شیمیایی آوردیم اما امروز که به آن حد از آگاهی رسیده ایم که کودهای شیمیایی مضرات فوق العاده بر اکوسیستم وارد می نمایند دیگر باید با احتیاط بیش تری نسبت به مصرف این کودها اقدام نمود. شاید در کشوری مانند ایران که سیاست های حمایتی دولت از کشاورزان در جهت کاهش هزینه های تولید است و برای کود هم یارانه ای می پردازد سخن گفتن از کاهش مصرف کود بی معنی باشد چون سیاست ها در جهت تشویق مصرف کود است.

اما به هر حال باید گفت و گفت تا شاید گوش شنوایی باشد در جهت حذف کودهای شیمیایی و جایگزینی آن ها با مواد دوست دار طبیعت مانند کمپوست و کودهای حیوانی.

علی ایحال گزارشی از طریق خانم دکتر رضوی مدیر عامل سنستا دریافت کردم که در شماره آگوست نشریه PLoS Biology منتشر شده و می توانید از اینجا به آن دسترسی یابید.در این مقاله ضمن بررسی روند مصرف کود در آمریکا، چین و هندوستان و جهان، ارزیابی ای از منافع و مضار اقتصادی و زیست محیطی ارائه داده و در پایان هم چند راه کار ساده برای کاهش مصرف کود نیتروژنه بیان نموده است.

/ 0 نظر / 25 بازدید