دستور کار 21

 2ـ 1: این‌ مشارکت‌ جهانی‌ می‌بایست‌ بر مبنای‌ پذیرش‌ ضرورت‌ برخورد جامع‌ و متعادل‌ با مشکلات‌ توسعه‌ و محیط‌زیست‌ و با تکیه‌ بر مقدمة‌ قطعنامه‌ شمارة‌ 228/44 مورخ‌ 22 دسامبر 1989 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌، که‌ هنگامی‌ که‌ کشورهای‌ جهان‌ خواستار برگزاری‌ کنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد محیط‌زیست‌ و توسعه‌ شده‌ و به‌ تصویب‌ رسید، صورت‌ گیرد.

 3ـ 1: دستور کار 21 مسایل‌ اضطراری‌ امروز را بازگو می‌کند و هدف‌ آن‌ آماده‌ کردن‌ جهان‌ برای‌ رویارویی‌ با چالشهای‌ قرن‌ آینده‌ است‌. این‌ دستور بیانگر توافق‌ جهانی‌ و متعهد سیاسی‌ کلیة‌ کشورهای‌ جهان‌ در بالاترین‌ سطح‌ برای‌ همکاری‌ و تعاون‌ در زمینة‌ توسعه‌ و محیط‌زیست‌ است‌، و اجرای‌ موفقیت‌آمیز آن‌ در درجة‌ اول‌ بر عهدة‌ دولتهاست‌  .
 استراتژیها، طرحها، سیاستها و فرایندهای‌ ملی‌ همگی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ ضروری‌ است‌. جامعة‌ بین‌المللی‌ می‌بایست‌ از چنین‌ کوششهایی‌ در سطح‌ ملی‌ حمایت‌ کند و در تکمیل‌ آن‌ بکوشد. در چنین‌ زمینه‌ای‌ است‌ که‌ می‌باید تشکیلات‌ سازمان‌ ملل‌ نقشی‌ کلیدی‌ بر عهده‌ گیرد. به‌ علاوه‌، لازم‌ است‌ سایر سازمانهای‌ بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ و ناحیه‌ای‌ به‌ این‌ امر یاری‌ رسانند. همچنین‌ باید شرکت‌ وسیع‌ عامة‌ مردم‌ و دخالت‌ فعال‌ سازمانهای‌ غیردولتی‌ و سایر گروهها را تشویق‌ کرد.
 4ـ 1: دستیابی‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ای‌ و زیست‌محیطی‌ دستور کار 21 مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌ حجم‌ عظیمی‌ از منابع‌ مالی‌ جدید و اضافی‌ به‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ منتقل‌ شود تا هزینة‌ اضافی‌ اقداماتی‌ که‌ این‌ کشورها می‌بایست‌ برای‌ برخورد با مشکلات‌ زیست‌محیطی‌ جهان‌ و پیشبرد توسعة‌ پایدار انجام‌ دهند، تأمین‌ گردد. همچنین‌، برای‌ افزایش‌ توانایی‌ نهادهای‌ بین‌المللی‌ در اجرای‌ دستور کار 21 منابع‌ مالی‌ مورد نیاز است‌. ارزیابی‌ مربوط‌ به‌ هزینه‌های‌ مورد نیاز هر بخش‌ از برنامه‌ در همان‌ بخش‌ آورده‌ شده‌ است‌. این‌ ارزیابی‌ می‌باید توسط‌ سازمانها و بنگاههایی‌ که‌ مسئول‌ اجرای‌ دستور کار هستند مورد بررسی‌ قرار گیرد و اصلاحات‌ لازم‌ در آن‌ به‌ عمل‌ آید.
 5ـ 1: در اجرای‌ قسمتهای‌ مختلف‌ برنامه‌، که‌ در دستور کار 21 مشخص‌ شده‌، می‌بایست‌ به‌ شرایط‌ ویژة‌ کشورهایی‌ که‌ اقتصاد آنها در حال‌ انتقال‌ است‌، توجهی‌ خاص‌ مبذول‌ گردد، و نیز ضروری‌ است‌ این‌ مسئله‌ در نظر گرفته‌ شود که‌ هم‌ اکنون‌ کشورهای‌ یاد شده‌ با چالشی‌ بی‌سابقه‌ برای‌ تبدیل‌ اقتصاد خود روبرو هستند و برخی‌ از آنها درگیر ودار تنش‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ قرار دارند.
 6ـ 1: دستور کار 21 از برنامه‌های‌ مختلفی‌ تشکیل‌ شده‌ که‌ همة‌ آنها به‌ صورت‌ مبنایی‌ برای‌ اعمال‌، اهداف‌، فعالیتها، و وسایل‌ اجرا بیان‌ شده‌ است‌. دستور کار 21 برنامه‌ای‌ پویا است‌. این‌ برنامه‌ در هر کشور بسته‌ به‌ شرایط‌ و امکانات‌ و اولویتهای‌ متفاوت‌ آن‌، و با احترام‌ کامل‌ به‌ اصول‌ مندرج‌ در «اعلامیه‌ محیط‌زیست‌ و توسعه‌ ریو»، توسط‌ سازمانهای‌ مختلفی‌ به‌ اجرا درخواهد آمد. و به‌ مرور زمان‌ با تغییر شرایط‌ و نیازها، این‌ برنامه‌ نیز تکامل‌ خواهد یافت‌. این‌ فرآیند بیانگر آغاز مشارکتی‌ جدید در سطح‌ جهان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ توسعه‌ پایدار است‌.
 7ـ 1: در سر تا سر دستور کار 21 هر جا که‌ عبارت‌ «از نظر زیست‌محیطی‌ سالم‌» به‌ کار رفته‌، منظور «از نظر زیست‌محیطی‌ سالم‌ و بی‌خطر» است‌؛ به‌ خصوص‌ در رابطه‌ با عبارات‌ «منابع‌ انرژی‌» و «عرضة‌ انرژی‌» و «سیستمهای‌ انرژی‌» یا در مورد «تکنولوژی‌ یا تکنولوژیها» این‌ حکم‌ صادِ است‌.
 یادداشت‌: هر جا کلمه‌ حکومتها به‌ کار می‌رود، جامعه‌ اقتصادی‌ اروپا (اتحادیة‌ اروپایی‌) و حوزه‌های‌ صلاحیت‌ آن‌ را نیز شامل‌ می‌شود.
 
  بخش‌  I  ـ ابعاد اجتماعی‌ و فرهنگی‌
فصل‌ 2ـ تسریع‌ توسعة‌ پایدار
 برنامة‌ کار 21، خواستار همکاری‌ جهانیان‌ جهت‌ دستیابی‌ به‌ یک‌ اقتصاد جهانی‌ پویا و روبه‌ رشد، در حمایت‌ از توسعة‌ پایدار در کشورهای‌ فقیر، می‌گردد. آمار مربوط‌ به‌ دهة‌ 1980 به‌ عنوان‌ یک‌ نمونة‌ منفی‌ ذکر شده‌ است‌. یک‌ اقتصاد جهانی‌ راکد، تنزل‌ قیمت‌ مواد اولیه‌، کاهش‌ کمک‌های‌ مالی‌ و میزان‌ سرمایه‌ گذاری‌ها و افزایش‌ بدهی‌ها که‌ منجر به‌ جریان‌ معکوس‌ سرمایه‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ شده‌ است‌. نخستین‌ پیش‌ شرط‌ توسعة‌ پایدار، ایجاد یک‌ «نظام‌ تجاری‌ چند جانبة‌ باز، مطمئن‌، مبتنی‌ بر عدم‌ تبعیض‌، و برابری‌ و قابل‌ پیش‌بینی‌» است‌ که‌ در آن‌ کالاهای‌ صادراتی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بتوانند بازارهایی‌ با قیمت‌ عادلانه‌ و بدون‌ موانع‌ تعرفه‌ای‌ و غیرتعرفه‌ بیابند.
 نباید اجازه‌ داده‌ شود که‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ باعث‌ محدودیت‌ تجارت‌ و یا محدودیت‌ تجارت‌، سبب‌ آسیب‌ محیط‌زیست‌ گردد.
 مسائل‌ حساس‌ در این‌ زمینه‌ باید هر یک‌ بر حسب‌ شرایط‌ خویش‌ مورد حل‌ و فصل‌ قرار گیرند.
 موضوع‌ آن‌ که‌ کمک‌ اقتصادی‌ باید افزون‌ بر، کمک‌ لازمة‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ و اصلاح‌ شرایط‌ تجاری‌ صورت‌ گیرد، در چهارمین‌ اجلاس‌ کمیتة‌ تدارکاتی‌ در شهر نیویورک‌، در پیش‌نویس‌ برنامه‌ در پرانتز گنجانده‌ شد. بعداً در ریو، به‌ فصل‌ 33 اضافه‌ گردید.
 هزینة‌ اجرا: 8/8 میلیارد دلار برای‌ کمک‌ اقتصادی‌ به‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌
 ـ برای‌ جبران‌ شروط‌ نابرابر تجاری‌، میزان‌ کمک‌ متناسب‌ با بهبود این‌ شروط‌ تعدیل‌ خواهد شد.
 
 فصل‌ 3ـ مبارزه‌ با فقر
 «این‌ هدف‌ که‌ در دراز مدت‌ همة‌ مردم‌ باید بتوانند از یک‌ زندگی‌ مناسب‌ پایدار برخوردار باشند، باید عامل‌ منسجم‌ کننده‌ای‌ باشد که‌ باعث‌ گردد سیاست‌ گزاران‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ توسعة‌، مدیریت‌ پایدار منابع‌، و محو فقر را همزمان‌ مخاطب‌ قرار دهند.» این‌ هدف‌ باید بواسطة‌ گسترش‌ امکانات‌ دستیابی‌ محرومان‌ به‌ آموزش‌، بهداشت‌، آب‌ آشامیدنی‌ سالم‌ و بهداشتی‌، و دسترسی‌ به‌ منابع‌، خصوصاً زمین‌، دنبال‌ شود. همچنین‌ این‌ هدف‌ باید با احیای‌ منابع‌ آسیب‌ دیده‌، تقویت‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر، به‌ ویژه‌ زنان‌، جوانان‌ و مردم‌ بومی‌، و با تضمین‌ اینکه‌ «زنان‌ و مردان‌ از حقوِ مساوی‌ و این‌ توانایی‌ برخوردارند که‌ آزادانه‌ و با احساس‌ مسئولیت‌ در مورد تعداد فرزندان‌ خود و فاصلة‌ زمانی‌ بین‌ آنها تصمیم‌گیری‌ کنند»، تعقیب‌ گردد. با توجه‌ به‌ اینکه‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ مردمان‌ فقیر در «بخش‌ غیر رسمی‌» در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ معادل‌ یا بیش‌ از میزان‌ فعالیت‌ ایشان‌ در بخش‌ رسمی‌ می‌باشد، مقررات‌ و موانع‌ تبعیض‌آمیز بر علیه‌ بخش‌ غیر رسمی‌ باید حذف‌ شود.
 هزینة‌ اجرا: 30 میلیارد دلار، که‌ شامل‌ 15 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌ می‌گردد.
 
  فصل‌ 4ـ تغییر الگوهای‌ مصرف‌
 «یکی‌ از جدی‌ترین‌ مشکلاتی‌ که‌ کرة‌ ما را تهدید می‌کند الگوهای‌ تاریخی‌ غیرقابل‌ تداوم‌ مصرف‌ و تولید به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ صنعتی‌ است‌». این‌ امر تا حدی‌ ناشی‌ از توزیع‌ نابرابر در آمد و ثروت‌ است‌ که‌ سبب‌ مصارف‌ خودنمایانه‌ غیرقابل‌ تداوم‌ می‌گردد. تحقیقات‌ اجتماعی‌ و سیاستها باید مفاهیم‌ نوینی‌ از موقعیت‌ شیوه‌ زندگی‌ را ارایه‌ کنند که‌ «وابستگی‌ کمتری‌ به‌ منابع‌ تمام‌ شدنی‌ زمین‌ و هماهنگی‌ بیشتری‌ با ظرفیت‌های‌ تولیدی‌ آن‌ داشته‌ باشند» از طریق‌ کاربرد تکنولوژی‌ نوین‌ و ارزش‌های‌ اجتماعی‌ مجدد، باید حصول‌ به‌ کارآیی‌ بیشتر در زمینه‌ استفاده‌ از انرژی‌ و منابع‌، به‌ عنوان‌ مثال‌ کاهش‌ ضایعات‌ بسته‌بندی‌ محصولات‌، را در مد نظر قرار داد.
 هزینة‌ اجرا: به‌ نظر نمی‌رسد که‌ اقدامات‌ توصیه‌ شده‌، به‌ منابع‌ جدید مالی‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ نیاز داشته‌ باشد.
 
 فصل‌ 5ـ تحولات‌ جمعیتی‌ و پایداری‌ زیست‌ محیطی‌
 رشد سریع‌ و مستمر جمعیت‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ و انفجار جمعیت‌ در شهرهایی‌ که‌ آمادگی‌ پذیرش‌ آنها را ندارند، فشار فزایندة‌ شدیدی‌ بر ظرفیت‌ کرة‌ زمین‌ جهت‌ حمایت‌ از حیات‌ می‌گذارد. با توجه‌ به‌ حساسیتی‌ که‌ نمایندگان‌ جوامع‌ اسلامی‌ و کاتولیک‌ در کنفرانس‌ نشان‌ دادند، برنامة‌ کار 21 دولتها را تشویق‌ می‌کند که‌ همساز و در ارتباط‌ با برنامه‌های‌ توسعة‌ اقتصادی‌ خود سیاستهایی‌ را در رابطه‌ با رشد جمعیت‌ تدوین‌ و اجرا نمایند. خدمات‌ بهداشتی‌ باید «شامل‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ مؤثر، مطمئن‌ تولید مثل‌ و زایمان‌ برای‌ زنان‌ و به‌ مدیریت‌ ایشان‌ و حسب‌ لزوم‌ نیز خدمات‌ قابل‌ دسترس‌، ارزان‌ برای‌ برنامه‌ ریزی‌ اندازه‌ خانواده‌..» باشد. هنگام‌ تبلیغ‌ برای‌ کاهش‌ بارآوری‌، باید برکاهش‌ نرخ‌ مرگ‌ و میر کودکان‌ تأکید گردد. هدف‌ آن‌ است‌ که‌ تحولات‌ جمعیتی‌ تا پایان‌ قرن‌ اخیر منجر به‌ نزدیک‌ شدن‌ نرخ‌های‌ کاهش‌ یافتة‌ زاد و ولد و مرگ‌ و میر و تثبیت‌ جمعیت‌ جهان‌ در سطحی‌ قابل‌ تداوم‌ گردد.
 هزینة‌ اجرا: 7 میلیارد، شامل‌ 5/3 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌.
 
 فصل‌ 6ـ حمایت‌ و ارتقاء سلامت‌ انسان‌
 «در استراتژی‌ کلی‌ تأمین‌ سلامتی‌ همگان‌ در سال‌ 2000، اهداف‌ مربوطه‌ از این‌ قرارند: تأمین‌ نیازهای‌ بهداشتی‌ اولیة‌ جمعیت‌های‌ روستایی‌، نیمه‌ شهری‌ و شهری‌؛ فراهم‌ ساختن‌ خدمات‌ تخصصی‌ و ضروری‌ بهداشتی‌ زیست‌ محیطی‌؛ و هماهنگی‌ برای‌ مشارکت‌ مردم‌ در بخش‌ بهداشت‌ و بخش‌های‌ مربوطه‌ به‌ بهداشت‌، و بخش‌های‌ مربوطة‌ غیر پزشکی‌ (نظیر نهادهای‌ تجاری‌، اجتماعی‌، آموزشی‌ و مذهبی‌) در حل‌ مسائل‌ بهداشتی‌. خدمات‌ بهداشتی‌، باید نیازمندترین‌ بخش‌های‌ جمعیت‌ را در اولویت‌ قرار داده‌ و تحت‌ پوشش‌ قرار بدهد، خصوصاً آنهایی‌ را که‌ در مناطق‌ روستایی‌ زندگی‌ می‌کنند.» اقدامات‌ پیشگیرانة‌ پیشنهادی‌ شامل‌ مقابله‌ با خطرات‌ زندگی‌ شهری‌ و خطرات‌ ناشی‌ از آلودگی‌ هوا نیز می‌گردند.
 هزینة‌ اجرا: 273 میلیارد دلار (سومین‌ رقم‌ عمده‌ و بازتاب‌ برنامه‌های‌ کوچک‌ ونیز بزرگ‌ در این‌ زمینه‌)، شامل‌ 4/28 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌
 
 فصل‌ 7ـ تأمین‌ مسکن‌ مناسب‌ برای‌ انسانها
 «در کشورهای‌ صنعتی‌، الگوهای‌ مصرفی‌ شهرها به‌ شدت‌ بر اکوسیستم‌ جهانی‌ فشار آورده‌، در حالیکه‌ ایجاد مسکن‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ نیازمند مواد خام‌ بیشتر، انرژی‌ و توسعة‌ اقتصادی‌ جهت‌ فائق‌ شدن‌ بر مسائل‌ اولیة‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ می‌باشد.» جمعیت‌های‌ شهری‌ جدیدی‌ که‌ زاغه‌های‌ حاشیة‌ شهرهای‌ جنوب‌ را اشغال‌ کرده‌اند از لحاظ‌ تأمین‌ زندگی‌ به‌ منابع‌ خود اتکاء می‌کنند. تجربة‌ برنامة‌ عمران‌ سازمان‌ ملل‌ متحد نشان‌ می‌دهد که‌ هر 1 دلاری‌ که‌ در این‌ نواحی‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌کند، 122 دلار سرمایه‌گذاری‌ محلی‌ به‌ دنبال‌ خود ایجاد می‌کند.
 بدین‌ ترتیب‌ یک‌ «برخورد توانبخش‌» ممکن‌ می‌گردد: با سرمایه‌گذاری‌ جهت‌ فراهم‌ ساختن‌ ساختارهای‌ زیربنایی‌، مردم‌ خود خانه‌هایشان‌ را خواهند ساخت‌. برنامه‌ریزی‌ جهت‌ استفادة‌ عقلانی‌ از زمین‌ باید نابودی‌ محیط‌ زیست‌ شهرها را که‌ غیرقابل‌ جبران‌ می‌باشد، کاهش‌ می‌دهد.
 هزینة‌ اجرا: 218 میلیارد دلار، شامل‌ 29 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌.
 فصل‌ 8ـ ادغام‌ محیط‌ زیست‌ و توسعه‌
 گرچه‌ بیش‌ از 140 کشور نهادهایی‌ را جهت‌ حمایت‌ از محیط‌ زیست‌ بوجود آورده‌اند و شرکتهای‌ بزرگ‌ فراملی‌، پیرامون‌ توجه‌ و نگرانی‌ زیست‌ محیطی‌ خویش‌ تبلیغ‌ می‌کنند، امّا همچنان‌ دفاع‌ از محیط‌ زیست‌ پس‌ از وقوع‌ حوادث‌ انجام‌ می‌گیرد و کمترین‌ اهمیت‌ را داراست‌. در حسابهای‌ ملی‌ مربوط‌ به‌ محاسبة‌ تولید ناخالص‌ ملی‌  (GNp)  مصرف‌ منابع‌ غیرقابل‌ تجدید به‌ عنوان‌ تولید مطرح‌ می‌شود و هیچ‌ رقمی‌ جهت‌ هزینة‌ نابودی‌ منابع‌ خاک‌ و آب‌ در نظر گرفته‌ نمی‌شود. در این‌ فصل‌، برنامة‌ کار 21 از ملتها و شرکتها می‌خواهد که‌ هزینه‌های‌ حمایت‌ محیط‌ زیست‌، تخریب‌ و بازسازی‌ آن‌ را از همان‌ ابتدا در تصمیم‌گیری‌های‌ خویش‌ بگنجانند و بدون‌ تأخیر تحقیقات‌ لازم‌ جهت‌ محاسبة‌ این‌ هزینه‌ها را انجام‌ دهند، و الزاماتی‌ را بوجود بیاورند که‌ این‌ ملاحظات‌ را در تمام‌ سطوح‌ تصمیم‌گیری‌ مدنظر قرار دهد.
 هزینة‌ اجرا: 63 میلیون‌ دلار کمک‌ اقتصادی‌
 
 بخش‌  II ـ منابع‌ لازم‌ برای‌ توسعه‌
 فصل‌ 9ـ حفاظت‌ از جوّ
 کشورهای‌ تولید کنندة‌ نفت‌ و ایالات‌ متحدة‌ آمریکا متن‌ این‌ فصل‌ از برنامة‌ کار 21 را از ابهام‌ و شرط‌ آکنده‌ نموده‌اند. در متن‌ نهایی‌ اسمی‌ از سوخت‌ فسیلی‌ برده‌ نشده‌، گاز دی‌ اکسید کربن‌ در زمرة‌ «گازهای‌ گلخانه‌ای‌» قرار گرفت‌، بر عدم‌ یقین‌ علمی‌ و نیاز به‌ انجام‌ تحقیقات‌ بعدی‌ تأکید گردید، و تحت‌ پوشش‌ شروط‌ معاهدات‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ «عهدنامه‌ پیرامون‌ تغییرات‌ آب‌ و هوا» مصوب‌ سال‌ 1992 که‌ خود مبین‌ تفاوت‌ نظرات‌ و مقاومت‌ این‌ کشورها در مقابل‌ ایجاد تعهد است‌، از هرگونه‌ الزام‌ و تعهد ملی‌ اجتناب‌ گردید. (در مقابل‌، مسائل‌ مربوط‌ به‌ لایة‌ ازن‌ با وضوح‌ کامل‌،  CFCsهای‌ انسان‌ ساخت‌ و هالون‌ها و... نسبت‌ داده‌ شد). به‌ هر حال‌، فصل‌ 9 وضع‌ محدودیت‌ و ایجاد کارآیی‌ در زمینة‌ تولید و مصرف‌ انرژی‌، توسعة‌ منابع‌ انرژی‌ قابل‌ تجدید، و ارتقاء تکنولوژی‌ حمل‌ و نقل‌ وسیع‌ و دستیابی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ آن‌ را تشویق‌ می‌کند. حفظ‌ و توسعة‌ «همة‌ مخازن‌ گازهای‌ گلخانه‌ای‌» تشویق‌ شده‌ و اعلام‌ گردیده‌ است‌ که‌ آلودگی‌ محیط‌ زیست‌ فرا مرزی‌ باید تحت‌ کنترل‌ جامعة‌ بین‌المللی‌ در آید.
 هزینة‌ اجرا: 20 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌ جهت‌ تعدیل‌ اثرات‌ زیست‌محیطی‌ توسعة‌ تولید و مصرف‌ انرژی‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ (در طرح‌ پیش‌نویس‌ کمیتة‌ مقدماتی‌ رقمی‌ بالغ‌ بر سالانه‌ 120 میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری‌ از منابع‌ درونی‌ کشورها و سایر کمکها برآورد شده‌ بود.) به‌ علاوة‌ 800 میلیون‌ تا 23/1 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌ جهت‌ سایر جوانب‌ مربوط‌ به‌ کنترل‌ آلودگی‌ هوا در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌.
 
  فصل‌ 10ـ برنامه‌ ریزی‌ و مدیریت‌ استفاده‌ از زمین‌
 تحت‌ فشار افزایندة‌ جمعیت‌، جهان‌ آموخته‌ است‌ تا استفاده‌های‌ گوناگون‌ و رقابتی‌ از منبع‌ تمام‌ شدنی‌ زمین‌ را توسط‌ نهادهای‌ عمومی‌ گروه‌بندی‌ و برنامه‌ ریزی‌ نماید. اکنون‌ این‌ نهادها باید دریابند که‌ ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ محیط‌ زیست‌ را در تصمیم‌گیری‌هایی‌ که‌ شاید صدمة‌ جبران‌ ناپذیری‌ بر اکوسیستم‌ها بگذارند، دخیل‌ سازند.
 هزینة‌ اجرا: 50 میلیون‌ دلار کمک‌ اقتصادی‌ جهت‌ تأمین‌ هزینة‌ ملی‌ همکاری‌ فنی‌، تحقیقات‌ و آموزش‌.
 
 فصل‌ 11ـ مبارزه‌ با نابودی‌ جنگل‌ها
 مذاکرات‌ مربوط‌ به‌ این‌ فصل‌ با مذکرات‌ موازی‌ و بحث‌انگیز پیرامون‌ «موافقت‌نامة‌ بین‌المللی‌ چوب‌ استوایی‌ 1983» که‌ می‌بایست‌ در سال‌ 3-1992 مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت‌ متقارن‌ و در هم‌ آمیخته‌ شد. نگرانی‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ در مورد تخریب‌ جنگل‌های‌ مرطوب‌ استوایی‌ به‌ عنوان‌ مخازن‌ گازهای‌ گلخانه‌ای‌ سبب‌ شد تا ایشان‌ ادعا نمایند این‌ جنگل‌ها «منافع‌ مشترک‌ جهانی‌» هستند. کشورهای‌ صاحب‌ این‌ جنگل‌ها به‌ ویژه‌ برزیل‌ و اندونزی‌ به‌ شدت‌ این‌ ادعا را رد نموده‌اند، به‌ ویژه‌ هنگامی‌ که‌ ایالات‌ متحده‌ از شناختن‌ حق‌ حاکمیت‌ ایشان‌ بر این‌ منابع‌ در طی‌ مذاکرات‌ مرتبط‌ به‌ معاهدة‌ تنوع‌ زیستی‌ که‌ همزمان‌ جریان‌ داشت‌ خودداری‌ ورزید. معهذا این‌ فصل‌ خواستار تحقیقات‌ هماهنگ‌ بین‌المللی‌ و تلاش‌های‌ حفاظتی‌ برای‌ کنترل‌ برداشت‌ جنگل‌ها و «نابودی‌ غیرقابل‌ کنترل‌ آن‌ و تبدیل‌ به‌ سایر عوامل‌ استفاده‌ از زمین‌»، افزون‌ بر ارزش‌ جنگل‌های‌ موجود با کاربرد تکنولوژی‌های‌ بومی‌ و فنون‌ کشاورزی‌ و گسترش‌ پوشش‌ جنگلی‌ در حال‌ کاهش‌ زمین‌ گردید.
 هزینه‌ اجرا: 25/31 میلیارد دلار، شامل‌ 67/5 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌ و فنی‌.
 
 فصل‌ 12ـ کویرزدایی‌
 گسترش‌ کویرها حدود 70 درصد از 6/3 میلیارد هکتار زمین‌ خشک‌ کرة‌ ما، یک‌ چهارم‌ سطح‌ کلی‌ آن‌ و زیستگاه‌ حدود یک‌ ششم‌ از جمعیت‌ آن‌ را تهدید می‌نماید. قحطی‌ در ساحل‌ عاج‌ و سومالی‌ (که‌ شیوة‌ رفتار انسان‌ آن‌ را تشدید می‌کند) عوارض‌ حاد پیامدهای‌ این‌ روند نامطلوب‌ هستند. در این‌ فصل‌ برنامة‌ کار 21 خواهان‌ انجام‌ مطالعة‌ عمیق‌ پیرامون‌ این‌ روند و رابطه‌ آن‌ با تغییر آب‌ و هوای‌ جهان‌ است‌ تا بتوان‌ مطالعه‌ و تحقیق‌ جهت‌ توسعة‌ طبیعی‌ گیاهان‌ را به‌ منظور حمایت‌ از گیاه‌ کاری‌ و جنگل‌ کاری‌ وسیع‌، نظارت‌ بر آن‌ و معکوس‌ گرداندن‌ روند فرسایش‌ زمین‌ و اقدامات‌ مشابه‌ کوچک‌ و بزرگ‌ را تشویق‌ کرده‌ و بهبود بخشید. به‌ آن‌ دسته‌ از ساکنین‌ زمین‌ که‌ در اثر این‌ جریان‌ زندگی‌ شان‌ در معرض‌ خطر قرار گرفته‌ و یا شیوة‌ زندگی‌ شان‌ نابود شده‌، باید کمک‌ شود تا اسکان‌ مجدد بیابند و با زندگی‌ جدید تطبیق‌ پیدا کنند . در این‌ فصل‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تشویق‌ می‌شود تا مذاکراتی‌ را پیرامون‌ عقد یک‌ معاهدة‌ بین‌المللی‌ برای‌ مبارزه‌ با کویری‌ شدن‌ زمین‌ در نخستین‌ اجلاس‌ خود انجام‌ داده‌ و آن‌ را در سال‌ 1994 جهت‌ تصویب‌ ارایه‌ کند.
 هزینة‌ اجرا: 6/8 میلیارد دلار، شامل‌ 8/4 میلیارد دلار کمک‌ اقتصادی‌ و فنی‌.
 هزینة‌ کمک‌ به‌ اسکان‌ مجدد ساکنان‌ نواحی‌ فوِ در برآوردهای‌ مالی‌ فصول‌ 3 و 14 گنجانده‌ شده‌ است‌.
 
 فصل‌ 13ـ توسعة‌ کوهستانی‌
/ 0 نظر / 33 بازدید