همایش مل بحران آب و پیاهدهای ناشی از آن

برگزاری همایش ملی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می رساند که معاونت پژوهش و فناوری  واحد فردوس در نظر دارد که با مشارکت واحدهای گناباد، نیشابور و کاشمر،  همایشی ملی تحت عنوان

بحران آب و پیامدهای ناشی از آن

در زمستان سال 1390 برگزار نماید. اطلاعات تکمیلی در سایت دانشگاه به آدرس ذیل درج و سایت همایش به زودی راه اندازی خواهد شد.

http://main.ferdowsiau.ac.ir/

/ 0 نظر / 6 بازدید