آینده ابتکار +REDD ، کشاورزی و کاربری ارضی در بستر تغییر اقلیم

چند سالی است که ابتکار +REDD در لوای چهارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم شکل گرفته است در این مقاله آینده این ابتکار، کشاورزی و  تغییر کاربری اراضی بررسی شده است.

A new working paper by Tony La Viña and colleagues explores the future of REDD-plus, agriculture and land use under the UNFCCC. The paper is available at

http://www.field.org.uk/files/la_vina_et_al_doha_redd_agriculture_lulucf_nov_12.pdf

The paper considers developments to date in the UNFCCCand in the REDD+ Partnership and provides analysis on possible future options for REDD-plus, agriculture and land use.

/ 0 نظر / 8 بازدید