اخراج اجباری بدوی های فلسطینی از کرانه باختری

این خبر را امروز از طریق خبرنامه Commission on Nomadic Peoples دریافت کردم که حاکی از اخراج اجباری بدوی های فلسطینی تبار از کرانه باختری و اسکان دائم آن ها می باشد. عشیره یعنی تحرک و تامین معاش از مرتع. آیا اسرائیل قصدی جز نابودی آن ها در سر دارد؟ اصل خبر را می خوانید:

Israel to forcibly evict Bedouins from West Bank

Amira Hass of the Israeli newspaper Haaretz has reported that “The Civil Administration is expected to begin forcefully moving Bedouin in the West Bank to a permanent location as part of a plan to remove all the Bedouin in Area C (under both Israel's civilian and military aegis) from lands they have been living on for decades.”

You may access her complete report from Haaretz's website, or from our own archive.

 -CNP Staff

/ 1 نظر / 5 بازدید
م .پ

نه تنها قصدش نابودی عشایر فلسطینی ، بلکه ویرانی و نیستی کل فلسطینی هاست.