بزرگداشت دکتر نورمن بورلاک پدر انقلاب سبز - پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

نه با علم می توان مخالفت و عناد ورزید و نه این مخالفت پسندیده است و باید از هر علم و فن آوری در جای مناسب استفاده شود.

با توجه به شواهد و قرائن موجود در مورد اثرات نامطلوب مصرف مواد دستکاری شده، امیدوارم در این نشست حداقل تصاویری از تبعات مصرف مواد غذایی دست کاری شده و کارزارهای مخالفت با این فن آوری هم به نمایش گذاشته شود.

/ 0 نظر / 64 بازدید