طرح آمادگی برای مواجهه با خشکسالی در کاراموجا اوگاندا

در اقدامی مشترک میان فائو و موسسه بین المللی بهبسازی روستایی طرحی محلی برای مدیریت جامع و مردم محور خشکسالی تدوین شده است که این طرح مبتنی بر تلفیق کاهش ریسک، مدیریت جامع حوزه آبخیز و سیستم هشدار اولیه مردم محور می باشد که با اجرای آن امنیت غذایی نیز ارتقاء می یابد. کاراموجا که این طرح در آن جا اجرا خواهد شد منطقه ای است واقع  در شمال شرقی اوگاندا که خشکسالی های مکرر و مداوم منطقه را تهدید می کند و فقط یک فصل زراعی دارد.

Drought Preparedness in Karamoja, Uganda  In a joint effort with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (UNFAO), IIRR has commenced the integration of Community Managed Disaster Risk Reduction, Integrated Community Managed Watershed, and Community Based Early Warning System activities to promote food security in dry land Karamoja.  The Karamoja region is located in northeastern Uganda and is characterized by prolonged dry spells and only one farming season.  

Uganda
With the support of UNFAO, IIRR has facilitated community efforts to develop an action plan for drought mitigation.  The community has also set up early warning systems that can alert community members of the onset of drought.  This will allow for the proper planning, storage of food in granaries, and better timed planting cycles.
/ 0 نظر / 7 بازدید