امضا بیانیه اجلاس پارلمانی آسیا - اقیانوسیه محیط زیست و توسعه پایدار

در مراسم اختتامیه نشست هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه بیانیه این نشست تحت عنوان بیانیه تهران به تصویب رسید.

هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه امروز (یکشنبه 2 شهریور)  پس از 2 روز فعالیت به پایان رسید.

 

در پایان این اجلاس بیانیه نهایی پس از تایید اعضای شرکت کننده قرائت شد.

 متن کامل بیانیه به شرح زیر است: 

 ما نمایندگان مجالس شرکت کننده در هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط زیست و توسعه( APPCED), با آگاهی از اهمیت تعامل میان حفاظت محیط زیست و اهداف APPCED, با یادآوری اینکه توسعه اقتصادی و اجتماعی و ریشه کنی فقر از مهمترین اولویتهای کشورهای عضو درحال توسعه می باشد, همچنین با یادآوری ضرورت فوری هماهنگ سازی کلیه ارکان اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار برای نیل به پایداری وحفظ آن, با تاکید براهمیت تعهد مشترک APPCED برای همکاری و مشارکت در زمینه توسعه پایدار در حوزه آسیا و پاسیفیک و سطوح زیرمنطقه ای, با تاکید مجدد براعتقاد ما مبنی برامکان دست یابی به توسعه پایدار با برنامه ریزی مناسب و استفاده پایدار از منابع , با آگاهی از اینکه تاثیرات  توام فقرمستمر ، تخریب محیط زیست  به شدت رفاه کلی ملل کشورهای حوزه آسیا وپاسیفیک با رشد جمعیتی سرسام آور را به شدت تحت تاثیر قرارمی دهد,

 با شناخت اینکه کلیه کشورها دارای مسئولیت مشترک و درعین حال متفاوتی درچارچوب  مشارکت جمعی برای حفظ و صیانت از محیط زیست بوده و با تاکید مجدد براینکه حق توسعه همه کشورها باید برای تامین نیازهای زیست محیطی و توسعه ای نسلهای حاضر و آینده بطوربرابر تامین گردد, باابراز نگرانی از پیشرفت  کم وضعیف اجرای توافقنامه های چندجانبه زیست محیطی بنا به دلائل متعدد ازجمله تعهدات انجام نشده در زمینه تامین امکانات وابزارهای اجرا, با امعان نظر نسبت به ضرورت بسیج ویژه منابع مالی و نیز تسهیل انتقال فن آوری از منابع متعدد به کشورهای درحال توسعه به منظور پیشبرد توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه, همچنین با امعان نظر نسبت به ضرورت تسهیل دستیابی به اطلاعات و داده های زیست   محیطی ونیزتامین دسترسی کافی به ابزارها و امکانات اجرا به ویزه فناوری پیشرفته برای مقابله موثر با آثارسوء تغییرات اقلیمی, همچنین با امعان نظر نسبت به حفظ محیط زیست ازطریق بهره برداری پایدار منابع و منافع متنوع زیستی ناشی از خدمات اکو سیستم به عنوان عامل کمک کننده درجهت نیل به پایداری, با اذعان به اینکه نابودی وتخریب زمین همچنان ازچالشهای جدی کلیه کشورهای منطقه بوده و ضرورت تلاشهای مشترک ملی, زیرمنطقه ای و منطقه ای را برای توقف و تغییر جهت تخریب زمین به سمت برنامه ها و راهبردهای ریشه کنی فقر مطلبد، با توجه به آثار سوخشکسالی شدید و مداوم و نیزگردوغبار در برخی از مناطق حوزه آسیا و اقیانوسیه, با استقبال از تشکیل سکوی مشترک    (Science- Policyمیان دولتی پیرامون تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم و تشویق دولتهای منطقه که هنوز به این سکو نه پیوسته اند, با تاکید براینکه منطقه آسیا و اقیانوسیه با داشتن اقتصادهایی با رشد سریع درجهان وبرخورداری از ظرفیتهای قابل ملاحظه برای بهره مندی  سایر کشورهای درحال توسعه در منطقه , با اذعان به نقش حیاتی  نمایندگان مجالس درترغیب ارگانهای دولت کشورمتبوع خود برای تسهیل مشارکت به منظور حفاظت هرچه بیشتراز محیط زیست ازطریق سیاستها و راهکارهای هماهنگ , با پشتیبانی از دول متبوع خود با تصویب قوانین مناسب ,ایجاد گفتمان عمومی, افزایش آگاهی و تقویت همکاریهای زیست محیطی در سطوح منطقه ای و بین المللی, بادرنظر گرفتن اینکه کشورهای عضو حوزه آسیا و اقیانوسیه باید در راستای موفقیتهای به دست آمده در کنفرانس بازنگری بیست ساله سازمان ملل پیرامون توسعه پایدار( ریو2020) همکاری خود پیرامون مسائل توسعه پایداررا تقویت نمایند, شرکت کنندگان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

 1.مجالس عضو و همکاران پارلمانی کشورهای عضو را به تبادل تجربیات و رویه های مطلوب پیرامون مسائل زیست محیطی و پشتیبانی از اقدام فوری و قاطع در قبال آثار سوء تخریب محیط زیست، تغییرات اقلیمی و فعالیتهای توسعه ای غیرپایدار به منظور اجتناب از تبعات منفی دراز مدت بر توسعه دعوت می نماید.

 2.همکاریهای منطقه ای و زیرمنطقه ای را ازطریق ترتیبات دوجانبه و چندجانبه به منظور بسیج منابع کافی و انتقال فن آوریهای جایگزین برای کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد.

 3.همچنین مدیریت و برنامه ریزی منسجم منابع طبیعی برای استفاده پایدار منابع بیولوژیکی  با درنظر گرفتن نیازمندیهای برنامه ریزی کوتاه مدت و درازمدت با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی برای جامعه عمل پوشاندن اصل پایداری را تقویت می نماید.

 4.از مجالس عضو APPCED    میخواهد با همکاری یکدیگر نسبت به ترسیم سیاستها و چارچوبهای انضباطی مناسب برای مدیریت منابع طبیعی که درآن بهداشت عموم ونیازهای اکوسیستمی درنظرگرفته شده و برای تغییر الگوهای غیرپایدارجاری در استفاده از منابع طبیعی به منظور اجتناب از دخالتهای مضر انسانی در اکوسیستمها فعالیت نمایند. 

 5. پارلمانهای عضو را به پشتیبانی از دول متبوع خود برای تنظیم سری جامع سیاستها و  برنامه های توسعه پایدارترغیب می نماید. 

 6 .   از پارلمانهای عضو می خواهد دول متبوع خودرا از طریق سازوکارهای تقنینی مربوطه به منظور مقابله با چالشهای تغییر ات آب و هوائی با توجه به مصالح نسلهای حاضر و آینده بر مبنای اصول برابری و مسئولیتهای مشترک و لی متفاوت و ظرفیتهای مربوط به  (UNFCCC)    ترغیب نمایند. 

 7. ایجاد تدابیر منطقه ای و زیرمنطقه ای در زمینه مشارکت در استفاده پایدار از منابع با تنوع زیستی به عنوان میراث طبیعی مشترکمان و حمایت از منابع طبیعی برای نسلهای فعلی و اینده  راترغیب می نماید.

 8. از نهادهای منطقه ای ، از جمله سازمان همکاریهای اقتصادی( اکو) و انجمن ملتهای آسیای جنوب شرقی( آسه آن)  می خواهد تلاشهای جمعی خود را برای پرداختن به مسائل مربوط به زوال و تخریب محیط زیست و مشارکت از طریق بسیج  منابع خود بصورت فنی و مالی درجهت تقویت بازارهای سبزمنطقه ای آزاد و رقابتی افزایش دهند. 

 9. از مجالس کشورهای عضو می خواهد دول متبوع خودرا درجهت پشتیبانی همکاری و تسهیل هماهنگی از سطوح منطقه ای و بین المللی برای کنترل و کاهش اثرات سوء گردو غبار و طوفان شن بر محل سکونت ساکنین مناطق آسیب پذیر ترغیب نمایند. 

 10. همچنین از مجالس عضو می خواهد ازطریق سازوکارهای تقنینی مربوطه اجرای توافقنامه های زیست محیطی چند جانبه، به ویژه کنوانسیونهای ریو را ضمن درنظر گرفتن اصل مسئولتیهای مشترک ولی متفاوت و تقویت همیاری را ترغیب نمایند. 

 11.  مجالس عضو را به اتخاذ اقدامات جدی برای افزایش سیستم کاهش انرژی در بخشهای مهم اقتصادی و اطلاع رسانی کافی و مشاوره و درگیر نمودن شهروندان کشورهای متبوع خود در زمینه پشتیبانی از پروژهای پاک و کم مصرف به عنوان مسئولیتی برای نسل آینده تشویق می نماید. 

 12. همکاریهای منطقه ای در زمینه تقویت مشارکت اطلاعات زیست محیطی  منجمله انتقال فن آوریهای معقول زیست محیطی و نیز تقویت ظرفیتهای انسانی ونهادی را ترغیب می نماید.

 13. مجالس عضو را به درنظرگرفتن مسائل زیست محیطی در بازنگری طرحهای توسعه اقتصادی تشویق می نماید. 

 14. از مجالس عضو می خواهد مشارکت درزمینه توسعه پایدار در کشورهای متبوع خود با مشارکت دادن ذینفعان مربوطه  منجمله بخش خصوصی ، رسانه ها، جامعه مدنی مبتنی بر سازمانها و دانشگاهیان را تشویق نمایند.

  15. از دبیرکل سازمان ملل می خواهد در زمینه پشتیبانی ازپیمانکاران  UNFCCC  به منظوراطمینان از اینکه توافقنامه جدید که قراراست در  COP21 UNFCCC  به پیروی از روند  ADP  به عنوان توافقنامه ای عادلانه، متوازن و متعادل با پیوستگی کامل با اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ضمن درنظرگرفتن امکانات مورد نظر خود ازهیچ کوششی فروگذار نکنند. 

 16.دبیرکل سازمان ملل را به ایجاد اختیاراتی در نظام سازمان ملل متناسب با نیاز مرتبط با تحقق دستورکار توسعه پسا 2015 متعاقب برگزاری اولین مجمع محیط زیست سازمان ملل در ژوئن 2014 در نایروبی -کنیا به منظور هماهنگ سازی تلاشها و منابع درجهت پرداختن به چالشهای زیست محیطی جهان با سازکارهای مختلف منجمله تنظیم دستورکار توسعه ای بلندپروازانه، جهانی، قابل اجرا و تحقق پذیرپسا 2015 ترغیب می نماید. 

 17.ار دولتها و مجالس  عضو (APPCED  ) می خواهد دیدگاههای توسعه پایدار را در برنامه ها ، راهبردها، طرحها و قوانین خود و به ویژه درفرایند بودجه ریزی کشورهای خودبه منظور تسهیل نمودن سیاستگذاری آگاهانه پیرامون مسائل توسعه پایدارمنظورنمایند.

  18-نفرت و انزجار خود را از اقدام عمدی بشریت در مورد تخریب زیست محیطی و تأثیرات تخریب گسترده زیرساختهای حیاتی در منطقه آسیا و پاسیفیک و سایر نقاط جهان بویژه در نوار غزه و توسط گروهک‌های تروریستی و فعالیتهای آنها در سوریه و عراق.

 19-از تشکیل مجمع هفتم جهانی آب که قرار است در سال 2015 در گیونبوگ جمهوری کره در آوریل 2015 تشکیل شود استقبال نموده و نماینده مجالس عضو را به شر کت فعال در این مجمع جهت پرداخت به مسائل آب و بهداشت در منطقه آسیا و پاسیفیک استقبال مینماید.

 20-اجلاس سالیانه آپسد را به بررسی اعطای جایزه افتخاری به مجالس عضو که مشارکت برجسته ای در دستور کار توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه ای دارند ترغیب می نماید.

 21-از مجالس عضو شرکت کننده میخواهیم در گزارش خود به مجالس کشور متبوع مذاکرات و نتایج این اجلاس پیرامون محیط زیست و توسعه پایدار را درخواست مینماید.

 22-مراتب قدردانی خود را نسبت به مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی برای برگزاری موفقیت آمیز و پذیرایی گرم از شرکت کنندگان هفدهمین اجلاس مجمع عمومی آپسد اعلام می دارد.

/ 0 نظر / 50 بازدید