نخستین همایش توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور : چالشها و راهکارها

محورهای همایش:

- عوامل تخریب منابع طبیعی و راهکارهای جلوگیری از آنها

- راهکارهای توسعه ، بهره برداری پایدار ، حفاظت ، حمایت و احیاء عرصه های منابع طبیعی

- نقش مشارکتهای مردمی و نهادهای بین المللی ، خصوصی و تعاون در توسعه پایدار منابع طبیعی

- رابطه توسعه منابع طبیعی با اشتغالزایی ، کارآفرینی و اکوتوریسم

- تنوع زیستی و حفظ ذخایر ژنتیکی در عرصه های منابع طبیعی

- اهمیت آمایش سرزمین در مدیریت و برنامه ریزی جامع منابع طبیعی

- تغییرات اقلیمی و اثرات آن بر منابع طبیعی

- بر هم کنش کشاورزی و دامپروری با منابع طبیعی

- راهکارهای پایدار مدار در توسعه منابع طبیعی(جنگل، مرتع، آبخیز، بیابان و ...)

- نقش مدیریت جامع حوزه های آبخیز در توسعه پایدار منابع طبیعی

- کاربرد دانش بومی و فناوریهای نوین در مدیریت نوآورانه منابع طبیعی

برگزار کنندگان: دانشگاه پیام نور واحد الشتر
مهلت ارسال چکیده مقالات: 
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 30 بهمن 1390
تاریخ برگزاری همایش: 14 اردیبهشت 1391
سایت همایش: www.hmtpnualeshtar.com
تلفن تماس دبیرخانه: 06635222910
آدرس دبیرخانه: استان لرستان ، شهرستان سلسله ، سراب امیر ، دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز الشتر
محل برگزاری: دانشگاه پیام نور لرستان - مرکز الشتر
/ 0 نظر / 67 بازدید