همایش ملی افق های نوین درتوانمندسازی وتوسعه پایدارمعماری،عمران، گردشگری

محورهای همایش
معماری وتوسعه پایدار
عمران وتوسعه پایدار
شهرسازی وتوسعه پایدار
گردشگری وتوسعه پایدار
محیط زیست وتوسعه  پایدار
کشاورزی وتوسعه پایدار
شهرسازی وتوسعه پایدار
دریا و توسعه پایدار
آبزیان وتوسعه پایدار
انرژی وتوسعه پایدار
مدیریت وتوانمندسازی
مناطق روستایی وتوسعه پایدار
مدیریت وتوانمندسازی مناطق شهری وتوسعه پایدار
سیستم های GIS وRSوکابرد آن در توانمندسازی معماری،عمران،شهرسازی،گردشگری ومحیط زیست
سیستم های GIS وRSوکابرد آن در مناطق شهری وروستایی
سایرمحورهای  رتبط با توانمندسازی وتوسعه  پایدارمعماری،عمران،گردشگری،شهرسازی ومحیط  زیست
برگزار کنندگان:
ارزیابان محیط زیست هگمتانه

مرکز آموزش عالی شهید مفتح همدان
مهلت
ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 26 تیر 1393
تاریخ برگزاری
همایش: 8 مرداد 1393
سایت همایش: development.bonyadhamayesh.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 38252970
- 081 -- 32672349 - 081
آدرس دبیرخانه: همدان،خیابان پاستور،برج اداری
پاستور،طبقه 5،دفترارزیابان محیط زیست هگمتانه
محل برگزاری: همدان
/ 0 نظر / 25 بازدید