رویکرد اکوسیستمی اتحادیه جهانی حفظ طبیعت

رویکرد اکوسیستمی یک استراتژی برای مدیریت یکپارچه سرزمین، آب و منابع زنده می باشد که به حفظ و بهره برداری پایدار به شیوه ای منصافه کمک می کند.

در رویکرد سیستمی، مدیریت تنوع زیستی حول محور تامین نیاز انسانی می باشد. هدف از تدوین و کاربست این رویکرد مدیریت اکوسیستم بر اساس عملکردهای مختلفی است که اکوسیستم دارد و بالتبع خدماتی است که اکوسیستم در اثر این عملکردها ارائه می دهد. رویکرد اکوسیستمی به دنبال منافع اقتصادی کوتاه مدت نمی باشد بلکه هدفش بهینه سازی بهره برداری از اکوسیستم بدون وارد نمودن تخریب به آن می باشد.  

رویکرد فوق در پنجمین نشست کنفرانس اعضا’کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان چارچوبی برای اقدام در کنوانسیون به  تصویب رسید(CoP 5 in Nairobi, Kenya; May 2000/Decision V/6). این رویکرد 5 مرحله و 12 اصل دارد که عبارتند از:

الف- شناسایی ذی نفعان و تعیین محدوده اکوسیستم

ب- بررسی ساختار، عملکرد و مدیریت اکوسیستم

ج- بررسی مباحث اقتصادی

د- مدیریت تعدیل پذیر در عرصه

هـ - مدیریت تعدیل پذیر در زمان

 

12 اصل رویکرد اکوسیستمی هم عبارتند از:

1- اهداف مدیریت سرزمین، آب و منابع زنده را اجتماع محلی باید تعیین نمایند.

2- مدیریت باید تا پائین ترین سطح ممکن غیر متمرکز باشد.

3- مدیران اکوسیستم باید به اثراتی ( بالفعل و بالقوه) که هر فعالیت بر مناطق و یا اکوسیستم های مجاور مورد توجه نماید.

4- معمولاً  لازم است برای تشخیص دستاوردهای بالقوه از اعمال مدیریت، اکوسیستم در بستر اقتصادی درک و مدیریت شود.

برنامه مدیریت اکوسیستم باید شامل موارد ذیل را در بر داشته باشد:

-         انحرافات بازار که اثرات معکوسی بر تنوع زیستی دارد باید به نحوی کاهش یابند.

-         انگیزه ها برای حمایت از حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی باید هم سو گردند.

-         هزینه و منافع تا حد امکان در داخل کوسیستم بررسی شوند.

5- به منظور بقاء و پایدار ماندن خدماتی که اکوسیستم ارائه می دهد، در رویکرد اکوسیستمی حفاظت ساختار و عملکرد اکوسیستم باید هدفی دارای اولویت باشد.

6- اکوسیستم باید در چارچوب فضا و محدوده عملکرد خود مدیریت شود.

7- رویکرد اکوسیستمی باید در مناسب ترین مقیاس زمانی و مکانی اعمال شود.

8- مقیاس های زمانی مختلف و اثرات تاخیری که فرآیندها و اهداف اکوسیستم را برای مدیریت اکوسیستم مشخص می کنند، باید برای بلند مدت تنظیم شوند.

9- مدیریت باید توجه داشته باشد که تغییر امری اجتناب ناپذیر است.

10- رویکرد اکوسیستمی مدیریت باید در جستجوی مناسب ترین تعادل بین ( و تلفیق) حفظ و بهره برداری از تنوع زیستی باشد.

11- رویکرد اکوسیستمی باید به تمامی اشکال اطلاعات مرتبط شامل دانش نوین و آکادمیک، بومی و محلی و رسوم رایج را توجه داشته باشد.

12- رویکرد اکوسیستمی باید تمام بخش های مربوط جامعه و رشته های علمی را بپردازد.

اصول مربوط به هر مرحله عبارتند از:

مراحل 5 گانه

اصول 12 گانه

مرحله الف

1- 7-11 و 12

مرحله ب

2- 5- 6 و 10

مرحله ج

4

مرحله د

3 و 7

مرحله هـ

7- 8 و 9

   

/ 0 نظر / 49 بازدید