پیام دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابان زایی به مناسبت 17 ژوئن روز جهانی مقا

تغییر اقلیم بر بهره وری و میزان اراضی مورد نیاز تاثیر می گذارد . تشکیل خاک سالهای بسیاری طول می کشد اما تنها وقوع یک سیلاب می تواند همه آن را نابود کند. بطور سالانه، فرسایش برای هریک از ما بیش از 3 تن خاک حاصل خیز هزینه ببار می آورد. بعبارتی  در طول یک سال حداقل 24 میلیارد تن خاک در اثر فرسایش تخریب می شود.

 خشکی ها تنها 30 درصد سطح کره زمین را تشکیل می دهد و بخش اعظم آن را کوهها، بیابان ها و یخچال های طبیعی پوشانده اند که غیر قابل سکونت هستند. افزایش سطح دریا ، موجب کاهش اراضی محدود مولد می گردد و وقوع خشکسالی ها به همراه عقب نشینی یخچال ها و افت آبهای زیرزمینی، توان اراضی را جهت تولید غذا کاهش می دهد و گیاهان و جانوران را مجبور به مهاجرت می سازد.

تغییر اقلیم، اکوسیستم های حیاتی کره مسکون را به مرز انهدام رسانده و عدم مقابله با تخریب اراضی به قیمت نابودی امنیت ما تمام خواهد شد. هر ساله خانواده ها و جوامع بسیاری، منازل خود را در اثر بلایای اقلیمی از دست می دهند. یک میلیارد نفر از مردم جهان در گرسنگی به سر می برند و با از دست دادن اراضی، شغل و ابزارهای تامین اقتصاد خود روبرو هستند.. هزینه سروسامان دادن به تخریب اراضی در مقیاس وسیع و به حداقل رساندن پیامدهای تغییر اقلیم تنها .بخش کوچکی از هزینه هایی است که ما همه روزه برای نا آرامی های سیاسی و اجتماعی، جنگ و یا مهاجرت اجباری پرداخت می کنیم.

 ما می توانیم با چهارگام کوچک، مسیر تاریخ را تغییر دهیم. اول، مانع از تخریب مناطق بیشتر شویم چراکه که اکوسیستم های سالم مسیر طبیعی حفاظت ما در مقابل بلایای طبیعی هستند. لذا باید احیا و بهبود اراضی تخریب شده را در مقیاس بزرگ در اولویت برنامه ها قرار دهیم. این امر موجب به حداقل رسیدن اثرات منفی بر اراضی شده و امکان باز یابی توان طبیعی از دست رفته آنها را فراهم می آورد. دوم، به شکل جمعی در مقیاسی جهانی موضوع سرزمین و اراضی را در دستور کار جهانی سازگاری و انطباق با تغییر اقلیم قرار دهیم. این مهم تحقق یافتنی است زیرا تمام 169 کشوری که تحت تاثیر تخریب سرزمین و خشکسالی قرار دارند، عضو کنوانسیون تغییر اقلیم نیز هستند. سوم، تعیین اقدامات مشترک با اهداف و شاخص های مشخص که انگیزه لازم را برای تبدیل این آرزو به واقعیت بوجود آورد. و نهایتاً  ایجاد سازوکارهای لازم به منظور توانمندسازی جوامع آسیب دیده جهت رویارویی با بدترین فشارهای اقلیمی که ممکن است در آینده رخ دهد.

تغییر اقلیم در حال تغییر وضعیت اراضی است بیایید آن را تا سال 2015 در مقابل تغییر اقلیم حفظ نماییم.

/ 0 نظر / 24 بازدید