خبرنامه نمایندگی فائو در ایران

سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد ( فائو) در ایران دارای نمایندگی می باشد این نمایندگی هر دو ماه یکبار، خبرنامه ای از فعالیت های خود و مسائل مورد توجه فائو به زبان انگلیسی منتشر می کند. برای مشاهده خبرنامه باید از طریق کلیک این جا وارد سایت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی شده و به آن ها دسترسی یابید.

/ 0 نظر / 5 بازدید