ابتکار عمل استانداردها و چارچوب شهر اکولوژیک IEFS

این ابتکار قصد دارد تاماه  دسامبر 2015 اولین پیش نویس استانداردها و شاخص های خود را با مشارکت شهرها، مناطق مسکونی، ساکنین، شبکه های شهرهای بین المللی و انجمن های دولت محلی تدوین  نماید.

برای اطلاعات بیش تر اینجا را کلیک کنید. 

We are pleased to announce a new registered commitment, made by Ecocity Builders, in partnership withICLEI, the Livable Cities Network, and the British Columbia Institute of Technology (School of Construction and the Environment).

 

International Ecocity Framework and Standards (IEFS) Initiative

 

This initiative aims to attain a balance between cities, human settlements, nature and culture.

 

By December 2015, the initiative aims to have completed the first draft of IEFS standards and indicators, in partnerships with cities, human settlements, their citizens/residents, international city networks and local government associations.

 

For more information, please check out the following weblink.

 

 

Yours sincerely,

 

James Tee

Coordinator for Compendium of Commitments

The Rio+20 Secretariat

United Nations

/ 0 نظر / 59 بازدید