آرژانتین قصد تدوین قوانینی برای حفظ ایلراه عشایر دارد

آرژانتین یکی از کشورهایی است که سیستم دام داری گسترده به سبک کوچندگی در آن رواج دارد. به تازگی دولت این کشور قصد دارد قوانینی برای حفظ ایلراه ها تدوین نماید و در فراخوانی از عموم خواسته است تا اگر تجاربی در این خصوص دارند در اختیار آن ها قرار دهند.legisla.transhum@gmail.com

We would like to share with you the following request sent by the World Initiative for Sustainable Pastoralism (WISP):

 Argentina, is currently discussing the elaboration of a legal framework for the use, access & conservation of the corridors to perform the local transhumance. To contribute to this process, WISP is looking for regulatory examples of stock routes worldwide. If you know of legislation in your country or region you can provide us with their information sources, please write to legisla.transhum@gmail.com

 

/ 0 نظر / 5 بازدید