ارزش های جدید برای آفریقا- بازارهای جدید برای خدمات اکوسیستم

ایجاد ارزش های جدید برای آفریقا نام گزارشی است 67 صفحه ای که با مشارکت UNDP  و   ICRAF تهیه شده است و در آن تاکید بر ایجاد بازارهایی برای خدمات زیست محیطی در آفریقا دارد. برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.

Creating New Values for Africa

Emerging Ecosystem Service Markets

  

Download  Abstract

This booklet contains 12 featured projects and initiatives which demonstrate the current innovations and challenges to carbon, water, biodiversity PES implementation in Africa. Our hope is that this publication, (coupled with training sessions, policy advice, legal analysis, and network building) will enable community leaders, government actors, NGO technical staff, project developers and other interested persons to gain access to PES best practice, build a local community of PES learning, craft policies that are supportive of PES, and design PES projects which provide lasting ecosystem services and livelihood benefits.

/ 0 نظر / 29 بازدید