رونمایی اطلس جنگل های ایران

 اطلس جنگل های ایران با حضور وزیر دفاع، در سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح رونمایی شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای شناسایی ظرفیت های محیطی و با هدف کمک به طرح های توسعه پایدار ملی، آمایش سرزمینی و طرح های دفاعی، با اتکاء و بهره گیری از فنون جدید طراحی نقشه، اطلاعات مکان مرجع، تصاویر ماهواره ای و اسناد توصیفی، اطلس جنگل ها را در قالب 400 صفحه (230 صفحه اطلاعات توصیفی و 170 نقشه موضوعی در مقیاس های مورد نظر در قطع A3 مشتمل بر 4 بخش و 12فصل) تهیه کرده است.

تعیین دقیق موقعیت، وسعت، پراکندگی و تراکم مناطق جنگلی کشور با توجه به آخرین داده ها و اطلاعات و منطقه بندی عرصه های جنگلی کشور بر اساس الگوها و شاخص های نظامی و دفاعی از مهمترین دستاوردهای اطلس جنگل هاست.

همچنین شناسایی و بررسی وضع جغرافیایی (طبیعی، انسانی و اقتصادی) هر یک از مناطق جنگلی و شناخت مناطق جنگلی کشور بر اساس تهیه نقشه های موضوعی در مقیاس های موردنظر با استفاده از فن آوری های نوین سنجش از دور (RS ) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کمک به اجرای بهینه طرح های توسعه پایداری ملی از دیگر دستاوردهای این اطلس است.

  

 

/ 0 نظر / 9 بازدید