لطفاً در این گزارش تصویری به وضعیت درختکاری در کشورهای مختلف توجه کنید. از مدیر وبلاگ بوم سا هم تشکر می گردد.