طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱

"سازمان ملل در گذشته تنها با دولت ها سرو کار داشته است ما اکنون در یافته ایم که دستیابی به توسعه پایدار تنها از طریق مداخله و مشارکت تمامی بخش های تاثیر گذار از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی، بنیادهای مالی و تجاری و نیز جوامع مدنی، میسر و امکانپذیر خواهد بود."

                                                                  کوفی عنان دبیرکل وقت ملل متحد

 کنوانسیون مقابله با بیابانزایی ملل متحد ابداع کننده روش های نوین و مبتکرانه ای است که مبنای اصول و چهارچوب سیاستگزاری آن را تبیین می کند. این اصول مواردی از جمله: فرایند مشارکتی، بسترسازی و ایجاد یک محیط توانمند برای ارتقاء توانایی های عملی در سطح محلی، تدوین برنامه های عمل بر مبنای همکاری و مداخله کلیه ذینفعان و تعریف کلیه فعالیت ها در راستای توسعه پایدار و مدیریت جامع را شامل می شود..


کنوانسیون با تعریف روش های مدیریتی از پایین به بالا فصل جدیدی را در چهارچوب قوائد و قوانین بین المللی ایجاد نموده  و مکرراً بر مشارکت کامل و واقعی جوامع محلی و به خصوص اهمیت نقش جوانان و زنان در مقابله با تخریب سرزمین تاکید داشته است. همچنین نقش و جایگاه ویژه سازمانهای غیر دولتی در برقراری یک ارتباط موثر بین نهادهای دولتی از یک سو و جوامع قومی و محلی از سوی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.

از نگاه کنوانسیون، سازمان های غیر دولتی نقش مهمی در نظارت، کنترل و اطمینان بخشی از اجرای درست فعالیتهای اجرایی بر عهده دارند.  

نتایجی که از مذاکرات کنوانسیون مقابله با بیابانزایی بدست آمده است به خوبی بیانگر این نکته است که تا چه حد جوامع مدنی به طور عام و سازمان های مردم نهاد به طور خاص به عنوان شرکاء و همکاران کنوانسیون، قابلیت و توانایی نقش آفرینی دارند. بنحوی که موفقیت کنوانسیون در دستیابی به اهداف تبیین شده تنها از طریق همکاری موثر بین کنوانسیون و سازمانهای مردم نهاد امکان پذیر می باشد.

یکی از مهمترین توانایی های سازمانهای مردم نهاد این است که آنها در واقع منعکس کننده نیازها و درخواست های واقعی جوامع بومی و محلی می باشند.و با توجه به اینکه بهبود معشت و ارتقاء سطح زندگی جوامع محلی بخصوص جوامعی که تحت تاثیر بیشترین تهدیدات در مواجهه با بیابانزایی و خشکسالی  هستند از جمله مهمترین اهداف کنوانسیون می باشد، بنابراین ارتباط و همکاری با سازمانهای مردم نهاد  بعنوان بخشی از برنامه های رسمی نشست اعضاء کنوانسیون مطرح بوده و همواره مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

در حال حاضر قریب به 800 سازمان مردم نهاد از طریق کشورهای عضو به کنوانسیون معرفی شده و اعتبار نامه همکاری با آن را دریافت نموده اند.کنوانسیون مقابله با بیابانزایی مشارکت این سازمانها در فرایند اجرایی شدن کنوانسیون و حضور آنها در نشستهای مختلف کنوانسیون بمنظور بهره مندی از نظرات آنان را بعنوان یکی از موضوعات لازم و ضروری در نظر گرفته و این اقدام را از شروط اصلی موفقیت و دستیابی به اهداف خود می داند.

ماخذ : سایت کنوانسیون مقابله با بیابانزایی WWW.UNCCD.int

ترجمه: وحید جعفریان 

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :