طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢

پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین
المللی خدمات مشاوره ای روستایی در آسیا و اقیانوسیه - شهریور 93


محورهای همایش-
نقش
نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در امنیت غذایی، وانمندسازی و پایداری معیشت بهره برداران خانوادگی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در امنیت غذایی و کاهش فقر
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
- نقش و توانمندی­های نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در افزایش کیفیت و سلامت محصولات غذایی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در ظرفیت سازی معیشت پایدار کشاورزان و خانوار روستایی
-اهمیت نظام های بهره برداری خرد و خانوادگی، نیازها و قابلیت های آنها
- لزوم تدوین سیاست­های کشاورزی و منابع طبیعی ملی در جهت کشاورزی خرد و خانوادگی و نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در مصرف پایدار نهاده­های پایه کشاورزی و مدیریت هزینه­های تولید
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کاهش ضایعات کشاورزی
- نقش نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه بیمه محصولات کشاورزی
- توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و نقش ترویج
- الگوهای ترویج، آموزش و خدمات مشاوره ای روستایی در زنجیره تولید تا مصرف محصولات سالم و ارگانیک
- نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کارآفرینی و کسب و کارهای روستایی


ارتباطات، دانش، اطلاعات و نظام های نوآوری در توسعه کشاورزی و روستایی
- الگوها و روش­های نظام­مند و کل­نگر در ترویج و خدمات مشاوره ای در جهت توسعه پایدار کشاورزی
- نقش و کارکرد ترویج، آموزش و خدمات مشاوره ای در نظام دانش، اطلاعات و نوآوری کشاورزی
- فناوری‌های نوین ارتباطاتی و یادگیری الکترونیک و سیار در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- دانش و نوآوری های بومی کشاورزان خانوادگی
- نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای در توسعه و تجاری­سازی یافته­های نوین پژوهشی در جهت پاسخ به نیاز کشاورزان خانوادگی
- مکانیسم های ارتباطی نظام های ترویج، آموزش، تحقیقات و کشاورزان در نظام های نوآوری کشاورزی


تحولات ساختاری و کارکردی سازمان های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در سطوح ملی و بین المللی
- مطالعه تطبیقی ساختار نظام های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کشورهای گوناگون
- نقش و کارکرد شبکه ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی دولتی در تسهیل دانش فنی پایدار جهت
توانمندسازی و ظرفیت سازی کشاورزان خرده پا و خانوادگی
- نظریه ها، تجربیات ملی و بین­المللی در برنامه­ریزی و ارزشیابی برنامه های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای
- نقش و انواع سازمان ها کشاورزان و بخش خصوصی در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- ساز و کارهای تقویت نقش و ظرفیت های سازمان های کشاورزان و بخش خصوصی در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- پایداری، کارایی و اثربخشی فعالیت سازمان های کشاورزان و بخش خصوصی در ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- مکانیسم های تلفیق برنامه های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی بخش خصوصی، دولتی و سازمان های کشاورزان در یک بستر تکثرگرا


توسعه سازمانی و منابع انسانی در سازمان های ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- توسعه حرفه‌ای کارگزاران ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- کارآفرینی نهادی، فناوری و سازمانی در توسعه روستایی و کشاورزی
- فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و یادگیری الکترونیک و سیار در آموزش کشاورزی و توسعه حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- مطالعه تطبیقی منابع انسانی، فیزیکی و مالی موسسات ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در کشورهای گوناگون


نظام آموزش کشاورزی رسمی:
تحولات، چالش ها و ماموریت های نوین
- بازنگری و تحول برنامه های درسی آموزش عالی و متوسطه کشاورزی
- ضرورت بازنگری و تحول رشته های تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی
- قابلیت­های حرفه­ای، اشتغال و کارآفرینی فارغ­التحصیلان کشاورزی منابع طبیعی و اثربخشی آنها در بازار کار
- انگیزه ها، نگرش ها و علایق دانشجویان کشاورزی
- مطالعات موردی و مطالعات تطبیقی آموزش کشاورزی در کشورهای گوناگون
- نقش آموزش­ های رسمی در توسعه تعاون و تشکل ها مردمی
- نقش آموزش­های رسمی در آگاهی زیست محیطی و توسعه پایدار
- تدوین پودمان­های آموزشی متخصصین و بهره­برداران بخش کشاورزی
- آموزش عالی کشاورزی و کارآفرینی
- برنامه ریزی استراتژیک در توسعه نظام آموزش کشاوزی ایران در راستای توسعه کشاورزی


نقش ترویج و خدمات مشاوره ای در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست
- رهیافت­های نوین مدیریت پایدار منابع طبیعی و زیست محیطی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- چالش­های اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در مدیریت منابع طبیعی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- نقش دانش بومی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و محیط زیست
- مشارکت جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های غیر دولتی در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
- جایگاه اکوتوریسم در مدیریت پایدار منابع طبیعی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- بهینه­ سازی و مدیریت منابع آب و ارتقای راندمان آبیاری و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- تاثیر تغییر اقلیم بر منابع طبیعی و خانوارهای روستایی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- تاثیر بحران انرژی بر تولید، منابع طبیعی و خانوارهای روستایی و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی
- کشاورزی چند کارکردی، توسعه پایدار و نقش ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی


خدمات ترویج کشاورزی و مشاوره ای روستایی در تقویت و توسعه تشکل های روستایی و تعاونی ها
- چالش­های نظام ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه تشکل های روستایی و تعاون
- رهیافت های نوین ملی و بین المللی ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره ای روستایی در توسعه و ظرفیت سازی بخش تعاون و تشکل های روستایی
- ترویج کشاورزی و خدمات مشاوره روستایی در توسعه تشکلهای خاص (زنان و جوانان روستایی و عشایری)
- ظرفیت ها و شایستگی ها در تعاونی های کشاورزی و تشکل های روستایی
 
برگزار کنندگان: دانشگاه زنجان
انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی ایران

-------------------
تحت حمایت اطلاع
رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 فروردین 1393
مهلت
ارسال متن کامل مقالات: 20 اردیبهشت 1393
تاریخ برگزاری همایش: 11 الی 13 شهریور 1393
سایت همایش: iaeea2014.znu.ac.ir
تلفن
تماس دبیرخانه: 0241-5152288
آدرس دبیرخانه: زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده
کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی
محل برگزاری: زنجان
ایمیل: iaeea2014@znu.ac.ir
حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :